Obchodné podmienky Solide Slovakia s.r.o.

I. Všeobecné ustanovenia
Obchodné podmienky vstupujú do platnosti od 01.08.2014 a platia pre nákup v internetovom obchode www.solideslovakia.sk Ich účelom je vymedziť práva a povinnosti medzi predávajúcim (dodávateľ) a objednávateľom (zákazník, spotrebiteľ). Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.solideslovakia.sk (ďalej len predávajúci) je:
Solide Slovakia s.r.o.
Fučíkova 10
935 61  Hronovce, Slovenská republika
IČO: 44 378 670
DIČ: 2022692001
IČ pre DPH: SK2022692001
Bankový účet: 4012740741/7500
Bankový účet vo formáte IBAN: SK75 1200 0000 0040 1274 0741
BIC SWIFT kód banky: CEKOSKBX
Tel.: 0905 985 774
E-mail: objednavky@solideslovakia.sk
Objednávateľom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá objednáva produkty a služby predávajúceho prostredníctvom elektronického internetového obchodu www.solideslovakia.sk (ďalej len objednávateľ). Práva objednávateľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajú z nasledovných zákonov:
•    Zákon č. 250/2007 Z.z.  o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
•    Zákon č. 102/2014 Z.z o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Objednávkou sa rozumie vyplnený elektronický objednávkový formulár, odoslaný v internetovom obchodnom systéme predávajúceho na stránke www.solideslovakia.sk obsahujúci informácie o objednávateľovi, objednanom tovare z ponuky, množstvo, balenie, príchuť a cenu tohto tovaru. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami, a že ich akceptuje.

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy
Podmienkou pre naplnenie platnosti objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov v elektronickom formulári (meno a priezvisko, poštová a fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mail; v prípade právnických osôb aj IČO, DIČ, IČ DPH). Objednávka obsahuje názov tovaru, počet objednaných kusov a dátum vystavenia. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov chápaná ako zmluva uzatvorená na diaľku.
Údaje uvedené v objednávke budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a objednávateľom v medziach potrebných na doručenie tovaru a jeho účtovanie.
Objednávku je možné stornovať bez sankcie do 3 hodín od zadania objednávky. Stornovanie objednávky je možné uskutočniť s uvedením všetkých údajov z objednávky e-mailom na adrese: objednavky@solideslovakia.sk.
Objednávka sa stáva záväznou po potvrdení objednávateľom na základe výzvy predávajúceho (formou e-mailu).
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať,
b) vystavená cena produktu bola chybná.
O týchto skutočnostiach bude predávajúci objednávateľa včas informovať a dohodne sa s ním na ďalšom postupe. Objednávateľ má možnosť v tomto prípade zrušiť objednávku bez poplatkov.

III. Spôsob platby
Objednávku v internetovom obchode  je možné zaplatiť:
1) Dobierkou: objednávateľ zaplatí tovar pri prevzatí priamo doručovateľovi zásielky (kuriér alebo pošta).
2) Platba vopred bankovým prevodom: objednávateľ zaplatí tovar vopred na účet predávajúceho č. 4012740741/7500. Ako variabilný symbol je potrebné použiť číslo objednávky, konštantný symbol je vždy 0008.

IV. Dodacie podmienky a náklady
Internetový obchod  dodáva svoje produkty prostredníctvom:
1)Slovenskej pošty - objednávka bude odoslaná Slovenskou poštou ako zásielka 1. triedy (Doručenie do 24h od odoslania). Ceny doručenia prostredníctvom Slovenskej Pošty:
 - 2,90€ pri platbe vopred prevodom na bankový účet
 - 3,90€ pri platbe na dobierku (pri prevzatí balíka)
2) Kuriérskej spoločnosti  - doručenie zásielky do 24 hodín od odoslania. Zákazník by sa mal v čase doručenia zdržiavať na adrese, ktorú uviedol v objednávke. Je to najrýchlejší spôsob dopravy.
 - 3,00€ pri platbe vopred prevodom na bankový účet
 - 4,60€ pri platbe na dobierku (pri prevzatí balíka)
3) Osobný odber - je možný v obci Hronovce, Fučíkova 10,  po dohode na tel. čísle: 0905 985 774 alebo na e-mailovej adrese: objednavky@solideslovakia.sk. Cena za prepravu sa v tomto prípade neúčtuje.

V. Dodacia lehota
Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Tovar bude odoslaný v termíne najneskôr do 3 pracovných dní. O termíne odoslania bude zákazník informovaný e-mailom.

VI. Preberanie tovaru
Pri preberaní zásielky je objednávateľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť. Pokiaľ je balík viditeľne poškodený a zničený, spotrebiteľ je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho a balík neprevziať. Ak bude prevzatý takto poškodený balík, následná reklamácia nebude akceptovaná!
Objednávateľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku.
V prípade, že kupujúci neprevezme z akéhokoľvek dôvodu objednaný tovar (a tovar bude vrátený predávajúcemu) a následne bude žiadať jeho opätovné zaslanie, kupujúci v tomto prípade uhradí prepravné náklady v plnej výške podľa aktuálne platného cenníka prepravnej spoločnosti.
V prípade, ak objednávateľ neprevzal zásielku je povinný predávajúcemu uhradiť prepravné a manipulačný poplatok vo výške 10 EUR.

VII. Odstúpenie od zmluvy
Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14  dní odo dňa prevzatia tovaru v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. Náklady na vrátenie tovaru znáša objednávateľ, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar na adresu spoločnosti ako zásielku s dohodnutým poistením proti škodám spôsobeným prepravou tovaru (nie na dobierku). Vrátenie peňazí sa vzťahuje len na hodnotu príslušného tovaru, náklady spojené s prepravou a balením tovaru hradí kupujúci.
Tovar musí byť v neporušenom stave, originálnom neporušenom obale, bez príznakov akejkoľvek manipulácie a má byť schopný ďalšieho predaja. Zásielka musí tiež obsahovať doklad o zaplatení, prevzatí tovaru a číslo bankového účtu, na ktorý predávajúci vráti peniaze.
Pri dodržaní vyššie uvedených povinností predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti objednávateľovi cenu zaplatenú za objednávku poníženú o dopravné náklady podľa cenníka prepravnej spoločnosti. Čiastka bude vrátená bankovým prevodom na účet objednávateľa.

VIII. Práva a povinnosti predávajúceho
Predávajúci sa zaväzuje:
•    Dodať druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
•    Tovar vhodne zabaliť, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
Predávajúci nezodpovedá za:
•    Oneskorené dodanie tovaru zavineného kuriérskou spoločnosťou alebo Slovenskou poštou
•    Oneskorené dodanie tovaru zavineného nesprávne udanou adresou prijímateľa.
•    Poškodenie zásielky zavineného kuriérskou spoločnosťou.
•    Výber tovaru kupujúcim. Ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám, takýto tovar sa nemôže považovať za oprávnenú reklamáciu.

IX. Práva a povinnosti kupujúceho
Kupujúci sa zaväzuje:
•    Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu.
•    Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

X. Záručná doba a reklamácia
Záručná doba je stanovená dátumom spotreby produktu. Objednávateľ berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade zistenia nezhody dodaných produktov s kúpnou zmluvou objednávateľ je povinný bezodkladne o tom informovať predávajúceho.
1.    Ak objednávateľ tovar vráti, predávajúci je povinný vrátený tovar vziať späť a doručiť objednávateľovi tovar v zmysle objednávky, a to na vlastné náklady.   
2.    Ak si objednávateľ doručený tovar ponechá, má nárok na zľavu z ceny vo výške 50 %.
Objednávateľ je povinný pri uplatnení reklamácie preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný produkt v zmysle článku VII. odsek 2.


Ochrana osobných údajov
Kontakt