Stabilný a seriózny partner

SOLIDE SLOVAKIA, s.r.o. vznikla dňa 08. októbra 2008 zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Nitra. Svoju výrobnú činnosť zahájila 1. Februára 2010.

Po dôkladnom posúdení a prešetrení všetkých skutočností ohľadne trhových cien základných surovín, spotrebného materiálu, nákladov spojených so zamestnávaním, predpokladaného predaja a možností distribúcie výrobkov sa spoločnosť v roku 2009 rozhodla pre priamu výrobu výrobkov, ktorých základom je z bielkov šľahaná hmota ako sú Košický med a veľa ďalších druhov výrobkov.

Sídlo spoločnosti je na Fučíkovej ulici 10 v obci Hronovce, kde spoločnosť má svoje podnikateľské aktivity v prenajatých priestoroch. Výroba je situovaná priamo na adrese sídla spoločnosti.

Výrobné priestory, sociálna časť pre zamestnancov ako aj kancelárske priestory boli v období Máj 2009 – Október 2009 úplne zrekonštruované.

Celá výroba cukroviniek bola v Októbri 2009 skolaudovaná stavebným úradom, uvedená do prevádzky právoplatným rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Leviciach na základe vypracovaného Prevádzkového poriadku a Správnej výrobnej praxe HACCP podľa platnej legislatívy.

Vo Februári 2010 s úzkou spoluprácou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Leviciach a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Leviciach sa vytvorila „Chránená dielňa“.

V súčasnosti spoločnosť zamestnáva 18 zamestnancov. Z toho 14 zamestnancov má občanov so zdravotným postihnutím a 4 zamestnanci sú bez zdravotného postihnutia.

Spoločnosť SOLIDE SLOVAKIA s.r.o. má stanovené viacero čiastkových cieľov. Cieľom firmy je upevnenie postavenia na domácom trhu a na zahraničných trhoch z pozície získania obchodných kontraktov. Tieto ciele sa firma snaží dosiahnuť prispôsobením výrobných technológií požiadavkám odberateľa, zvyšovaním kvality výrobkov a služieb, zabezpečením nárastu objemu výroby.

Medzi základné špecifické ciele spoločnosti SOLIDE SLOVAKIAs.r.o. patria:

  • zabezpečenie konkurencieschopnosti
  • zvýšenie exportnej výkonnosti

Vďaka stratégii rozvoja ľudských zdrojov bude môcť spoločnosť čo najoptimálnejšie využiť a ďalej rozvíjať potenciál, profesionálne zručnosti a osobnostné profily existujúceho ľudského kapitálu, flexibilne vyhovieť novým štandardom, náročnejším na kvalitu.

Minimálna trvanlivosť všetkých druhov nami vyrábaných výrobkov je stanovená podľa HACCP na 5 mesiacov, trvanlivosť cukrovej vaty je stanovená na 12 mesiacov.

Spoločnosť získala 23.08.2012 ocenenie „Značka kvality SK“ pre svoje výrobky Košický med 35g a Kornútok biely 25g.

Zároveň dňa 24.01.2013 získala ďalšie ocenenia „Značky kvality SK“ pre svoje výrobky: Košický med 70g, Kornútok kávový 25g, Trubička 25g.